Ч   И   Т   А   Л   И   Щ   Е
     Читалище "Наука" в с. Зая е основано по почина на учителя Иван Колев Петков на 22.06.1922 г. Уставът му е утвърден със заповед №3621 от 31.08.1922 г. Първото настоятелство е било в следния състав: Председател - Иван Колев Петков, Секретар - Минчо Колев Пенчев, Касиер - Ботьо Бонев, Библиотекар - Пенчо Минчев Коев, Помощник библиотекар - Атанас Ботев.
     При основаването читалището е имало 38 члена. От 1922 г. до днес то развива своята просветна дейност като напълно е оправдало предназначението си. През зимата на всяка година от месец октомври до месец март е отворена читалнята. Това продължаваше някъде до 1965 г. докато имаше младежи в селото. Приходите на читалището са от членски внос, вечеринки, представления и волни пожертвования. В библиотеката на читалището е имало над 1000 тома книги. Недвижимите имоти се състоят от театрален салон, пенсионерски клуб, библиотека, складови помещения и кухненски бокс. Читалището притежава 2,5 декара земя в местността"Бостаните" и 15 декара в местността "Чуката".
     Заевското читалище "Наука" развива основни просветни дейности. Ежегодно по коледните празници любителските театрални групи изнасят различни по жанр представления - драми, комедии и трагедии:
                    "Иванко" от Васил Друмев
                    "Майстори" от Рачо Стоянов
                    "Вражалец" от Ст. Л. Костов
                    "Чифликът край границата" от Йордан Йовков
                    "Женско царство" от Ст. Л. Костов
                    "Боряна" от Йордан Йовков
                    "Татул" от Георги Караславов
                    "Черна орисия"
     В село Зая са се играли традиционни танци - "Кокеткината", "Хорцей" и "Костамбер", които в други селища на района не се играят. През лятото на 1959 година в читалището концерт са изнесли народната певица Мита Стойчева и Борис Машалов. Много често е гостувал търновският театър.
     Във връзка с различни народни празници се изнасят литературно-музикални вечеринки. Читалище "Наука" бе любимо място за срещи и културното издигане на любознателните заювчани. След миграционните процеси в селото останаха само пенсионери и читалищната дейност замря.
     През 1989 г. читалището бе обновено. В читалищния салон бе поставена ламперия и ново дюшаме. Сцената бе напълно обновена. В библиотеката и пенсионерския клуб също беше поставена ламперия и резбовани тавани. Заслуга за това имат Рашко Иванов Рашков и инж. Ботьо Менев Михайлов, които осигуриха дарения на стойност 65000 лв. Работоспособното население на с. Зая даде над 20 доброволни трудодни за ремонт на читалищната сграда. С акт № 432 от 23.01.2003 г. правно основание чл.2 т.9 от закона за общинската собственост и заповед № 19 от 30.01.2003 г. на областния управител гр. Габрово читалището е собственост на община Дряново. В момента читалището е вземато под наем от община Дряново. Читалищното ръководство е в състав:
     Председател: Кольо Минев Стойнов, Членове: Митко Иванов Колев, Иван Михайлов, Димитър Богданов и Кольо Димитров Пенчев
     Контролна комисия: Стефан Петров- председател, Гинка Стефанова - член